آخرین رویدادها
کتب انجمن

کتب منتشره انجمن علمی سامانه های اطلاعات مکانی

تصویر جلد کتاب نام کتاب

جغرافیای فرهنگی

مقدمه ای بر جغرافیا

سامانه اطلاعات مکانی و پدافند غیر عامل در شهر سازی

کاربرد فناوری های جغرافیایی در برنامه ریزی روستایی

کتاب کار - اکتشافات داده های فضایی با استفاده از نرم افزار Geo Da

تکنیک های نوین کارتوگرافی

کارتوگرافی و اینترنت

کارتوگرافی مدرن

فرهنگ جامع علوم زمین

فضا