آخرین رویدادها
اعضای هیت مدیره
نام و نام خانوادگي سمت ایمیل
مهدی مدیری رئیس mmodiri@ut.ac.ir
علی اصغر آل شیخ نایب رئیس alesheikh@kntu.ac.ir
رضا آقا طاهر خزانه دار Reza_aghataher@yahoo.com
نجمه نیسانی سامانی عضو nneysani@ut.ac.ir
حسنعلی فرجی سبکبار عضو hafaraji@gmail.com
محمدعلی شریفی عضوعلی البدل sharifi@ut.ac.ir
علی محمدپور عضوعلی البدل Mohamadpor1976@yahoo.com
حمید بحیرایی بازرس H_bahiraei@yahoo.com
حمید عنایتی بازرس علی البدل Enayati_hamid@yahoo.com
غلامرضا نورمحمد نصرآبادی دبیر اجرایی Gh.nasrabadi@gmail.com