آخرین رویدادها
فعالیت های جاری
  • برگزاری نشست های تخصصی
  • برگزار منظم جلسات
  • همکاری مستمر با سازمان ها
  • انتشار خبرنامه
  • برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های علمی در سطح ملی و بین المللی
  • برگزاری دوره های آموزشی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی
  • اجرای پروژه های علمی