آخرین رویدادها
چهل و دومین نشست تخصصی سامانه های اطلاعات مکانی

چهل و دومین نشست تخصصی سامانه های اطلاعات مکانی

با موضوعیت سامانه اطلاعات مکانی مردم گستر(PPGIS)
سامانه اطلاعات مکانی داوطلبانه(VGI)