آخرین رویدادها
هفتمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

هفتمین گردهمایی علمی و هم اندیشی سامانه های اطلاعات مکانی

با موضوعیت واقعیت افزوده و واقعیت مجازی مکانی و کاربردهای آن در علوم نظامی و دفاعی